Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi dokumentum a Juzo2003 Kft., továbbiakban mint Eladó által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön, továbbiakban mint Vevő megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és Eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Vevő és Eladó között mint egyezség létrejött. Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-t, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-t. A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy között, és Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. 

A rendelés elfogadásához szükséges adatok: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím (irányítószámmal). A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat Eladó nem fogad el, és a rendelést elutasítja. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, Eladó a rendelést indoklás nélkül törli. A rendelés e-mailen vagy telefonon visszaigazolásra kerül. 

Eladó 

Juzo2003 Kft.​
Székhely: 9300 Csorna, Soproni út 41.
Cégjegyzékszám: 08 09 011016
Nyilvántartásba vevő hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12999787-2-08
Bankszámlaszám: 

Vevő 

A Juzo2003 Kft. által üzemeltetett internetes áruházakban csak azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot. 

Garancia, szavatosság

Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban a 49/2003. (VII. 30.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizeti. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudja Eladó elfogadni, ha az áru átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár a Vevőt terheli. A csere az ÁSZF-ben feltűntetett telephelyen történik, a hibás gumiabroncsot Vevőnek kell odajuttatni! Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Eladó az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékekre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása. 
Kátyúgaranciás vásárlás esetén a kátyúgarancia érvényesítésének feltétele a www.katyugarancia.hu weboldalon történő regisztráció.

A garancia érvényesítésének, ill. Vevő panaszainak bejelentési helye az Eladó telephelye: 9300 Csorna, Soproni út 41.

A garanciális igény bejelentésnek tartalmaznia kell: bejelentő nevét, az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám), maradvány csatornamélység, a hiba leírása, a vásárlói számla sorszáma, a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

A garanciális igény elbírálását a gumiabroncs gyártó végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot Eladó a vevő kérésére új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

  • helytelen tárolás miatti hibákra,
  • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen ftm beállítás stb. által okozott hibákra,
  • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
  • javított abroncsokra,
  • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
  • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
  • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

Elállás vásárlástól

A Vevő a termék átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő az elállási jogát

a) a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolhatja, kivéve, amennyiben Vevő tájékoztatása elmarad, ez utóbbi esetben az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik,

b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a a tájékoztatás írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Eladó a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Eladó felelősségvállalása

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Eladó a házhoz szállítást nem igénylő vásárlókkal szemben fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy 3 munkanapon keresztül tudja foglalásban tartani a rendelt gumiabroncsokat. Ha Vevő másképp nem rendelkezik, 3 munkanap után a foglalás automatikusan törlődik. Eladó fenntartja a jogot a Vevővel szemben - előzetes értesítés nélkül - a rendelés visszautasítására, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, a szolgáltatás és tartalom részleges vagy teljes körű szüneteltetésére illetve megszüntetésére. Eladó nem vállal felelősséget sem a szolgáltatott tartalom egészére, vagy annak csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért. Mivel Eladó mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és Vevő között, ezért nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Vevő kijelenti, hogy a harmadik személy által Eladón keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be Eladót és annak alkalmazottait. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és Vevő hatáskörébe tartozik.

Vevő felelősségvállalása

Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, továbbá az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vevő megtéríti Eladó számára. Ilyen esetben a többletköltség összegéről Eladó számlát állít ki. 

Személyes adatok

Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen Eladó ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Szállítás

Eladó a megrendelt árut Magyarország területén belül kiszállítja. A szállítási díjról a vásárlás folyamán tud tájékozódni.
A kiszállítást csak megfelelően leadott rendelés esetén tudja az Eladó teljesíteni. A készleten lévő árut a rendeléstől számított 24 órán belül elszállítja az Eladótól a futárszolgálat, majd további 24 órán belül kiszállítja a címzettnek. Eladó csak a szállítás napját tudja megadni, az időpontot nem! A kézbesítés napján a szállítást végző futárcég 1-2 órás pontossággal meg tudja mondani, hogy mikor érkezik, de Vevőnek vagy meghatalmazottjának a megrendelésben megadott címen kell tartózkodnia ekkor. Előfordulhat, hogy technikai okok miatt a futárszolgálat egy napot késik a kiszállítással, erre Eladó felelősséget nem vállal! 
Vevő felelőssége, hogy minden esetben nézze át a kiszállított terméke(ke)t, nincs-e rajta(uk) sérülés, a megrendelésnek megfelel-e a méret és a típus. Probléma esetén Vevő kötelessége Eladót haladéktalanul értesíteni!

Megrendelés, fizetés

Vevőt nem terhelik rejtett költségek, azaz nem kötelezett azon költségek megfizetésére, melyek a webáruházban nincsenek feltüntetve.
A "Házhoz szállítás futárszolgálattal" opcióval történő vásárlás esetén a fizetés utánvéttel történik. Az internetes áruházban nincs lehetőség hitelre vagy részletre vásárolni. Az áru ellenértékét átvételkor Vevő készpénzzel egyenlíti ki a futárszolgálatnak.

Eltérés az üzletszabályzattól

A szerződés fenti pontjaitól Eladó csak Vevő javára térhet el.

Termék a kosárba került!
Kosár